informacje o programie

Program międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. “profil studenta IB” http://www.ibo.org/programmes/profile/index.cfm.

Nauczanie odbywa się w jednym z trzech języków (angielskim, francuskim lub hiszpańskim) i obejmuje sześć przedmiotów, wybranych przez ucznia z poniższych grup przedmiotów [http://www.ibo.org/diploma/curriculum/]:

Grupa 1: język ojczysty (Language A1)
Grupa 2: język obcy (Language A1, B, ab initio)
Grupa 3: nauki społeczne (Individuals and Societies, np. historia, geografia, psychologia, ekonomia)
Grupa 4: nauki doświadczalne (Experimental Sciences; np. biologia, fizyka, chemia)
Grupa 5: matematyka i informatyka (Mathematics and Computer Science)
Grupa 6: sztuka (The Arts)

Uczeń obowiązkowo wybiera po jednym przedmiocie z grup 1-5. Zamiast przedmiotów z grupy 6 można wybrać inny z grup 2-5, a trzy z sześciu przedmiotów nauczane muszą być na poziomie wyższym (higher level).

Ponadto każdy uczeń realizuje kluczowy dla programu przedmiot “teoria wiedzy” (Theory of Knowledge), zakończony przygotowaniem pracy pisemnej, a także opracowuje esej badawczy (Extended Essay). Prace te są oceniane zewnętrznie, a wynik doliczany jest do globalnyego wyniku matury. Warunkiem uzyskania dyplomu IB jest także zrealizowanie programu “kreatywność, działanie, pomoc” (Creativity, Action, Service). Maturę zdaje się ze wszystkich sześciu przedmiotów.

Uzyskanie przez szkołę autoryzacji IBO do nauczania w systemie IB jest warunkowane spełnieniem przez nią licznych wymogów (strukturalnych, organizacyjnych, lokalowych). VIII PALO uzyskało autoryzację w styczniu 2011 roku i od września 2011 r. realizuje program IB DP.

Źródło informacji: http://www.ibo.org/