Plecy

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  MODUŁU CAS

najważniejsze informacje wybrane z „Diploma Programme. Creativity, Activity, Service guide (for students graduating in 2017 and thereafter)” IBO 2015

„…jeśli w coś wierzysz, nie możesz tylko myśleć, mówić lub pisać, ale musisz działać.”

Peterson 2003

CAS jest sercem Diploma Programme. 

Jest zorganizowany wokół trzech wątków: kreatywności (Creativity), aktywności (Activity) i działań wolontariackich (Service) zdefiniowanych w następujący sposób.

Kreatywność

odkrywanie i rozszerzanie pomysłów prowadzących do oryginalnego lub interpretacyjnego produktu lub wystąpienia

Aktywność

wysiłek fizyczny przyczyniający się do zdrowego stylu życia

Działania o charakterze wolontariatu

współpraca i zaangażowanie w działania społeczności w odpowiedzi na autentyczną potrzebę

CAS umożliwia uczniom zademonstrowanie cech wskazanych w profilu ucznia IB w realny i praktyczny sposób, rozwijanie się jako wyjątkowych jednostek i rozpoznawanie swej roli w stosunku do innych. Uczniowie rozwijają umiejętności, postawy i predyspozycje poprzez różnorodne doświadczenia indywidualne i grupowe, które dają im możliwość odkrywania swoich zainteresowań i wyrażania swoich pasji, osobowości i perspektyw. CAS uzupełnia ambitny program akademicki w sposób holistyczny, zapewniając możliwości samostanowienia, współpracy, osiągnięć i przyjemności.

CAS umożliwia uczniom rozwój osobisty i interpersonalny. Sensowny program CAS to podróż w celu odkrywania siebie i innych. Dla wielu realizacja CASu jest głęboka i zmieniająca życie. Każdy uczeń ma inny punkt wyjścia oraz inne potrzeby i cele. Program CAS jest zatem zindywidualizowany zgodnie z zainteresowaniami, umiejętnościami, wartościami i pochodzeniem uczniów.

Szkoła i uczniowie muszą przywiązywać do CAS taką samą wagę, jak do każdego innego elementu DP i zapewnić odpowiednią ilość czasu na zaangażowanie w program CAS.

Pomyślne ukończenie CASu jest warunkiem uzyskania dyplomu IB. Chociaż nie jest to formalnie oceniane, uczniowie zastanawiają się nad swoimi doświadczeniami z CASu i przedstawiają w swoich portfoliach dowody osiągnięcia siedmiu efektów uczenia się (CAS Learning Outcomes).

Program CAS formalnie rozpoczyna się na początku DP i trwa regularnie, najlepiej co tydzień, przez co najmniej 18 miesięcy z rozsądną równowagą między kreatywnością, aktywnością i działaniami o chatakterze wolontariatu.

Oczekuje się, że wszyscy uczniowie CAS będą prowadzić i uzupełniać portfolio CASowe jako dowód ich zaangażowania w CAS. Portfolio CASowe to zbiór dowodów, które przedstawiają doświadczenia CASowe i refleksje uczniów; który nie podlega formalnej ocenie.

Ukończenie CAS opiera się na osiągnięciu przez ucznia siedmiu efektów uczenia się (CAS Learning Outcomes).  Poprzez swoje portfolio uczniowie dostarczają szkole dowody potwierdzające osiągnięcie każdego efektu uczenia się.

Uczniowie angażują się w doświadczenia CASowe obejmujące jeden lub więcej z trzech aspektów CAS. Doświadczenie CASowe może być pojedynczym wydarzeniem lub może być rozszerzoną serią wydarzeń.

Dodatkowo, uczniowie podejmują realizację projektu CASowego trwającego co najmniej jeden miesiąc, który zmusza uczniów do wykazania inicjatywy, wykazania się wytrwałością i rozwijania umiejętności, takich jak współpraca, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Projekt CASowy może dotyczyć dowolnej pojedynczej nici CAS lub łączyć dwie lub wszystkie trzy nici.

Uczniowie pracują etapami nad swoim CASem (etapy to: analiza, przygotowanie, działanie, refleksja i demonstracja) stosująć je jako ramy dla doświadczeń CASowych i projektu CAS.

Uczniowie muszą odbyć trzy formalne, udokumentowane rozmowy z koordynatorem. Pierwsza rozmowa odbywa się na początku programu CAS, druga pod koniec pierwszego roku, a trzecia pod koniec programu CAS.

CAS kładzie nacisk na refleksję, która ma kluczowe znaczenie dla budowania głębokiego i bogatego doświadczenia w CASie. Refleksja wpływa na proces uczenia się i rozwoju uczniów, umożliwiając im odkrywanie pomysłów, umiejętności, mocnych stron, ograniczeń i obszarów do dalszego rozwoju oraz rozważenie, w jaki sposób mogą wykorzystać wcześniejszą naukę w nowym kontekście.

Program CAS ma na celu rozwój studentów, którzy:

 • cieszą się i doceniają znaczenie wielu doświadczeń CAS,
 • celowo zastanawiają się nad swoimi doświadczeniami,
 • określają cele, opracowują strategie i określają dalsze działania na rzecz rozwoju osobistego,
 • odkrywają nowe możliwości, podejmują nowe wyzwania i dostosowują się do nowych ról,
 • aktywnie uczestniczą w planowanych, trwałych i opartych na współpracy projektach CASowych,
 • rozumieją, że są członkami lokalnych i globalnych społeczności i mają odpowiedzialność wobec siebie nawzajem i środowiska;

Wymagania względem uczniów

Kluczem do programu CAS studenta jest osobiste zaangażowanie, wybór i radość z doświadczeń CAS. Przez cały program DP uczniowie podejmują różne doświadczenia CAS, najlepiej co tydzień, przez conajmniej 18 miesięcy. Muszą również podjąć się co najmniej jednego projektu CASowego o czasie trwania co najmniej jednego miesiąca. Uczniowie zastanawiają się nad doświadczeniami CASowymi w ważnych momentach w CASu (refleksja) i prowadzą portfolio CASowe. Wykorzystując dowody ze swojego portfolio CASowego, uczniowie demonstrują osiągnięcie siedmiu efektów uczenia się (CAS Learning Outcomes) w sposób satysfakcjonujący koordynatora CAS.

Od uczniów realizujących moduł CAS oczekuje się, aby:

 • podchodzili aktywnie do CASu,
 • wykazali się zrozumieniem oczekiwań CASu i celu CASu,
 • dbali o osobiste wartości, postawy i cechy w odniesieniu do profilu ucznia IB i deklaracji misji IB,
 • określali cele osobiste,
 • omówiali plany doświadczeń CASowych z koordynatorem CAS,
 • zrozumieli i zastosowali etapy pracy nad CASem tam, gdzie jest to właściwe,
 • brali udział w różnych doświadczeniach, z których niektóre są inicjowane samodzielnie, oraz w conajmniej jednym projekcie CASowym,
 • stali się bardziej świadomymi własnych zainteresowań, umiejętności i talentów oraz obserwowali, jak ewoluują one w ramach programu CAS,
 • utrzymywali portfolio CASowe i przechowywali zapisy doświadczeń CASowych, w tym dowody osiągnięcia siedmiu efektów uczenia się CAS,
 • zrozumieli proces refleksji i określili odpowiednie możliwości refleksji nad doświadczeniami CASowymi,
 • wykazali osiągnięcia w ramach programu CAS,
 • komunikowali się z koordynatorem CAS na spotkaniach formalnych i nieformalnych,
 • zapewnili odpowiednią równowagę między kreatywnością, aktywnością i działaniami wolontariackimi w swoim programie CAS,
 • zachowywali się odpowiednio i etycznie w swoich wyborach i zachowaniach.

Efekty uczenia się w ramach CASu