Plecy

Czym jest program IB?

Program międzynarodowej matury (IB DP – International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization https://www.ibo.org z siedzibą w Genewie. Organizacja ta certyfikuje szkoły do nauczania programu, co pięć lat weryfikuje szkoły mające już autoryzację oraz przeprowadza egzaminy maturalne.  Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. “profil studenta IB” https://ibo.org/benefits/learner-profile/. Uzyskanie przez szkołę autoryzacji IBO do nauczania w systemie IB jest warunkowane spełnieniem przez nią licznych wymogów (strukturalnych, organizacyjnych, lokalowych). VIII PALO uzyskało autoryzację w styczniu 2011 roku i od września 2011 r. realizuje program IB DP. 

Matura IB w polskim systemie edukacyjnym

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze jako dokument uprawniający do podjęcia studiów. Oznacza to, że wszystkie polskie uczelnie są obowiązane rekrutować posiadaczy matury IB. Każda uczelnia formułuje dla takich kandydatów warunki rekrutacyjne dostosowane do formy dyplomu IB, tzn.  uwzględniając oferowane w systemie IB przedmioty (lista dostępnych przedmiotów różni się od listy przedmiotów, jakie można zdawać w polskim systemie) oraz format wyniku egzaminu (na dyplomie IB oceny z poszczególnych egzaminów podane są w skali od 1 do 7). Wiele polskich uczelni formułuje kryteria rekrutacji w sposób preferencyjny dla absolwentów programu IB.

Polskie szkoły mające uprawnienia szkół publicznych (prawo wydawania państwowych świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego), chcąc uruchomić program IB DP w tzw. oddziale międzynarodowym zobowiązane są uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogólne zasady wyboru przedmiotów w programie IB DP

Nauczanie odbywa się w jednym z trzech języków (angielskim, francuskim lub hiszpańskim) i obejmuje sześć przedmiotów, wybranych przez ucznia z poniższych grup przedmiotów

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/

Grupa 1: język i literatura (Studies in language and literature)
Grupa 2: język obcy (Language aquisition: Language B, Language ab initio)
Grupa 3: nauki społeczne (Individuals and societies, np. historia, geografia, psychologia, ekonomia)
Grupa 4: nauki doświadczalne (Sciences; np. biologia, fizyka, chemia)
Grupa 5: matematyka (Mathematics)
Grupa 6: sztuka (The arts) – grupa opcjonalna

 

Uczeń obowiązkowo wybiera po jednym przedmiocie z grup 1-5. Jako szósty przedmiot można wybrać przedmiot z grupy 6 lub dodatkowy przedmiot z grup 2-5. Trzy z sześciu przedmiotów nauczane muszą być na poziomie wyższym (higher level), pozostałe na poziomie standard level. Ponadto każdy uczeń realizuje kluczowy dla programu przedmiot “teoria wiedzy” (Theory of Knowledge), zakończony przygotowaniem pracy pisemnej, a także opracowuje esej badawczy (Extended Essay). Prace te są oceniane zewnętrznie, a wynik doliczany jest do globalnego wyniku matury. Warunkiem uzyskania dyplomu IB jest także zrealizowanie programu Creativity, Activity, Service. Maturę zdaje się ze wszystkich sześciu przedmiotów.

 

Źródło informacji: http://www.ibo.org/