Czym jest program IB?

Program międzynarodowej matury (IB DP – International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kształcenia młodzieży w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization [http://www.ibo.org/] z siedzibą w Genewie. Organizacja ta certyfikuje szkoły do nauczania programu, co pięć lat weryfikuje szkoły mające już autoryzację oraz przeprowadza egzaminy maturalne.  Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne są precyzyjnie określone i szczegółowo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. “profil studenta IB” [https://ibo.org/benefits/learner-profile/]. Uzyskanie przez szkołę autoryzacji IBO do nauczania w systemie IB jest warunkowane spełnieniem przez nią licznych wymogów (strukturalnych, organizacyjnych, lokalowych). VIII PALO uzyskało autoryzację w styczniu 2011 roku i od września 2011 r. realizuje program IB DP. 

Matura IB w polskim systemie edukacyjnym

Zgodnie z prawem polskim dyplom międzynarodowej matury jest równoważny polskiej maturze jako dokument uprawniający do podjęcia studiów. Oznacza to, że wszystkie polskie uczelnie są obowiązane rekrutować posiadaczy matury IB. Każda uczelnia formułuje dla takich kandydatów warunki rekrutacyjne dostosowane do formy dyplomu IB, tzn.  uwzględniając oferowane w systemie IB przedmioty (lista dostępnych przedmiotów różni się od listy przedmiotów, jakie można zdawać w polskim systemie) oraz format wyniku egzaminu (na dyplomie IB oceny z poszczególnych egzaminów podane są w skali od 1 do 7). Wiele polskich uczelni formułuje kryteria rekrutacji w sposób preferencyjny dla absolwentów programu IB.

Polskie szkoły mające uprawnienia szkół publicznych (prawo wydawania państwowych świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego), chcąc uruchomić program IB DP w tzw. oddziale międzynarodowym zobowiązane są uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oferowane przedmioty IB w VIII PALO

Nauczanie odbywa się w jednym z trzech języków (angielskim, francuskim lub hiszpańskim) i obejmuje sześć przedmiotów, wybranych przez ucznia z poniższych grup przedmiotów [http://www.ibo.org/diploma/curriculum/]:

Uczeń obowiązkowo wybiera po jednym przedmiocie z grup 1-5. Zamiast przedmiotów z grupy 6 można wybrać inny z grup 2-5, a trzy z sześciu przedmiotów nauczane muszą być na poziomie wyższym (higher level). Ponadto każdy uczeń realizuje kluczowy dla programu przedmiot “teoria wiedzy” (Theory of Knowledge), zakończony przygotowaniem pracy pisemnej, a także opracowuje esej badawczy (Extended Essay). Prace te są oceniane zewnętrznie, a wynik doliczany jest do globalnyego wyniku matury.

Warunkiem uzyskania dyplomu IB jest także zrealizowanie programu “kreatywność, działanie, pomoc” (Creativity, Action, Service).

Matura międzynarodowa zdawana jest ze wszystkich sześciu przedmiotów.

Każdy uczeń realizuje także przedmiot teoria wiedzy. Językiem nauczania jest język angielski. Istnieje możliwość nauki drugiego języka obcego poza programem IB (w ramach standardowego liceum polskiego). Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na poniższych stronach:

http://www.ibo.org/diploma/
http://www.ibo.org/diploma/curriculum/
http://www.viiipalo.krakow.pl/matura-miedzynarodowa/

  • Grupa 1: j.polski (SL/HL), j. ukraiński, j.angielski (self taught)i; możliwość uruchomienia j.angielskiego oraz innych języków w trybie self-taught”
  • Grupa 2: j.angielski B HL; j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański (ab initio/SL/HL)
  • Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia, Business Management (SL/HL)
  • Grupa 4: biologia, fizyka, chemia (SL/HL), computer science, sports, exercise and health science SL
  • Grupa 5: matematyka, Mathematical Studies SL
  • Grupa 6: sztuki wizualne (SL/HL)

Sprawdź dlaczego warto przystąpić do programu w naszej szkole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Wymiany międzynarodowe
Świetne wyniki
Akademicka kadra

Uprawnienia szkoły

W styczniu 2011 roku nasze LO uzyskało autoryzację jako szkoła IB o numerze 006265 (IB World school no. 006265) i ma uprawnienia organizacji International Baccalaureate Organization do oferowania programu IB Diploma Programme, przygotowującego uczniów do zdawania matury międzynarodowej IB. W roku szkolnym  2011/12 w VIII PALO rozpoczęliśmy realizowanie programu IB  DP (pierwsza matura IB w maju 2013).  Było to możliwe na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na otworzenie oddziałów międzynarodowych przygotowujących do matury IB. Do oddziałów międzynarodowych przygotowujących do egzaminów IB uczęszczać uczniowie po klasie II klasie LO, w tym po klasie II preIB.

Certyfikat IBO [plik]

Zgoda MEN [plik]

Akredytacja IBO

Uzyskanie przez szkołę autoryzacji IBO do nauczania w systemie IB jest warunkowane spełnieniem przez nią licznych wymogów (strukturalnych, organizacyjnych, lokalowych). VIII Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w Krakowie uzyskało autoryzację w styczniu 2011 roku i od września 2011 r. realizuje program IB DP.

Matura międzynarodowa w naszym Liceum – rekruacja -ZAPRASZAMY!

Źródło informacji: http://www.ibo.org/

Posiadamy: certyfikat IBO, oraz zgodę MEN na utworzenie międzynarodowego oddziału.