Plecy

Język angielski w programie IB

Językiem nauczania w programie IB DP w naszej szkole jest język angielski. Wszystkie zajęcia, sprawdziany, eseje, prace i egzaminy wykorzystują wyłącznie język angielski; wyjątek stanowią przedmioty: Polish Literature (Grupa 1) oraz przedmioty inne niż English B w Grupie 2.

 

Przystąpienie do programu IB wymaga zatem odpowiednich kompetencji w zakresie języka angielskiego, głównie w sferze komunikacji w mowie i piśmie. Jednakże sam program skierowany jest do społeczności międzynarodowej i dla większości uczniów IB na świecie język ten nie jest językiem ojczystym. W pracach egzaminacyjnych (z wyłączeniem English A, Literature oraz English B) poprawność językowa nie jest oceniana, o ile język prac jest komunikatywny i poprawnie używa nomenklatury i języka specyficznego dla danego przedmiotu. Dzięki temu uczniowie o bardzo różnych poziomach zaawansowania w języku angielskim mogą z sukcesem realizować program IB.

Plan zajęć

Program IB wymaga, aby każdy przedmiot obejmował odpowiednią liczbę godzin w dwuletnim cyklu. W przeliczeniu na 45-minutowe lekcje oznacza to, że każdy przedmiot HL obejmuje 6 godzin lekcyjnych, a przedmioty SL 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Przedmiot TOK (Theory of knowledge) realizowany jest w wymiarze 2 lekcji tygodniowo. W przypadku modułu CAS (Creativity, activity, service) wymagana jest systematyczna realizacji każdej z tych aktywności, co oznacza konieczność przeznaczenia nań około 3-4 godzin zegarowych w tygodniu.

W praktyce plan zajęć dla klas DP1 i DP2 (pierwszego i drugiego roku programu IB) musi uwzględniać możliwość realizacji różnych zestawów przedmiotów, co dla konkretnego ucznia może oznaczać – i na ogół oznacza – pojawianie się w planie zajęć ‘okienek’. Ten fakt wraz z godzinowym wymiarem poszczególnych przedmiotów (3×6 plus 3×4 plus = 32 godziny) oznacza, że uczeń IB przeznacza blisko 40 godzin na zajęcia odbywające się w szkole i realizację CAS.

Czy IB DP to program dla mnie?

Dobre powody wybrania programu IB DP:

1. Rozważam studia za granicą

Program jest dobrze znany uczelniom na całym świecie, często spełnienie kryteriów rekrutacji jest prostsze w ramach matury IB niż matury polskiej; dodatkowo wiele uczelni zagranicznych oczekuje od kandydatów zaangażowania w działania pozaszkolne (współpraca z organizacjami NGO, aktywność wolontariacka związana z wybranym kierunkiem studiów itd.).

2. Mam wrażenie, że w polskim systemie nic mnie już nie zaskoczy

Program IB pracuje innymi metodami niż te, które dominują w polskim systemie edukacyjnym; uczeń opracowuje indywidualne projekty, aktywnie pracuje w laboratoriach, samodzielnie poszukuje źródeł informacji, uczy się organizacji swojego czasu; ponadto program IB DP oferuje interesujące przedmioty nieobecne w ofercie polskiego liceum.

3. Nie wiem, czy będę studiować za granicą, ale chcę się przygotować do systemu akademickiego

Program IB DP oczekuje od ucznia / studenta odpowiedzialności za swoje zadania, aktywnej współpracy z nauczycielem; uczy pracy ze źródłami, samodzielnego opracowywania materiałów, pisania formalnych esejów w języku angielskim z uwzględnieniem standardów uczciwości akademickiej i krytycznego myślenia.

4. Mam sprecyzowane zainteresowania i chcę je intensywnie rozwijać

Program IB oferuje ciekawe przedmioty (ekonomia, zarządzanie firmą, psychologia, sztuki wizualne, dwa różniące się charakterem przedmioty matematyczne) realizowane – szczególnie w wersji higher level – na zaawansowanym poziomie, pozwala pracować nad samodzielnie wybranymi zagadnieniami; również w ramach przedmiotów znanych w wielu systemach szkolnych (historia, przedmioty eksperymentalne) pozwala pracować intensywnie, rozwijając umiejętności kluczowa dla tych dziedzin (krytyczna analiza i analiza porównawcza źródeł, projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, krytyczna analiza eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników itp.).

Jeśli głównym powodem przyciągającym do  programu IB DP jest jeden z poniższych:

  • Lubię język angielski, chcę się go dobrze nauczyć,
  • Nie najlepiej radzę sobie w polskim systemie,
  • Nie wiem o co chodzi w tym programie, ale jestem zaintrygowana/zaintrygowany,
  • Moim rodzicom podoba się ten program,
  • Moi znajomi idą do tego programu, ostatnio jest to modne,

warto jeszcze raz rozważyć ten pomysł. Program IB DP nakłada sporo wymagań i wiąże się z intensywną pracą w zakresie sześciu przedmiotów. Trzeba znaleźć dobrą motywację do takiej pracy, na przykład wśród propozycji opisanych w poprzednim akapicie.