Plecy

IX. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 24 Istota i cele oceniania wewnątrzszkolnego

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 25 Ocenianie służy następującym celom:

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 26 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców w trybie określonym
w paragrafie 28 i 30,
b) bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w paragrafie 27 i 31,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w paragrafie 33
i ustalanie ocen klasyfikacyjnych,
d) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e) ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 27 Skala i kryteria ocen

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: jesienny i wiosenny.
2. Ocena na świadectwie jest oceną za pracę całoroczną.
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (za pierwszy okres) z zajęć edukacyjnych są wystawiane według następującej skali:
celujący, plus bardzo dobry, bardzo dobry, plus dobry, dobry, plus dostateczny, dostateczny, plus dopuszczający, dopuszczający, niedostateczny.
4. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych wystawiane są według następującej skali:
celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
5. Oprócz ocen podanych w ustępach 3 i 4 uczeń może mieć wystawione jako oceny cząstkowe: minus bardzo dobry, minus dobry, minus dostateczny. Wprowadza się też symbol zero („0″), który stosuje się w wypadku ucznia, który nie zgłosi się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek uzupełnić objęty tym sprawdzianem materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem i wówczas symbol „0″ zastąpiony zostanie jedną z ocen cząstkowych zgodnie z ustaloną powyżej skalą ocen cząstkowych. Jeśli uczeń nie dopełni obowiązku uzupełnienia materiału objętego sprawdzianem, symbol „0″ nie zostanie anulowany i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej).
5a. Nauczyciel może także odnotować w dzienniku fakt, iż uczeń zgłosił nieprzygotowanie do zajęć (symbol „NP”) lub nie miał pracy domowej (symbol „BZ”), zgodnie z zasadami przekazanymi klasie przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
5b. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona przez ucznia nauczycielowi praca jest niesamodzielna, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, wpisując symbol „P”. Rodzaj konsekwencji takiego nieetycznego postępowania ucznia określa nauczyciel, informując o tym uczniów na początku roku szkolnego.
6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych rocznych z zajęć edukacyjnych:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy na danym poziomie nauczania
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, z zastrzeżeniem pkt. 1a.
1a. Ocenę celującą może uzyskać uczeń kończący szkołę, który spełnia warunki podane w pkt. 1 a-b.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie w pełni opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;
b) oprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej klasy na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

§ 28

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują opis sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów wraz z określeniem poziomu wymagań na poszczególne oceny roczne i śródroczne. Ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej z zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem wychowania fizycznego, filozofii, religii, etyki, wiedzy o kulturze i przedsiębiorczości) wyrażonej w skali podanej w paragrafie 27, ust. 3 towarzyszy ocena opisowa.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do ustalenia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Opis wymagań edukacyjnych odpowiadających poszczególnym ocenom nauczyciel zamieszcza w proponowanym programie nauczania.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, nauczyciel przekazuje uczniom w formie ustnego wyjaśnienia w trakcie zajęć edukacyjnych, natomiast rodzicom wychowawca klasy przekazuje informację o dostępności odpowiednich dokumentów w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej.
5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno -psychologicznej lub innej specjalistycznej poradni dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom (np. dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
7. Ustalona przez nauczyciela śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 36.
8. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, których realizacja w danym roku szkolnym kończy się wraz z pierwszym okresem, jest roczną oceną klasyfikacyjną z tych zajęć.

§ 29

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

§ 30

1. Nauczyciel ma obowiązek oceniać jawnie, zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.
2. Ustalona przez nauczyciela ocena winna być uzasadniona w postaci pisemnej recenzji lub informacji o przyjętej skali procentowej (punktowej) w przypadku pracy pisemnej. Ocenę wypowiedzi ustnej (prezentacji multimedialnej) nauczyciel uzasadnia ustnie, informując ucznia o zastosowanych kryteriach oceny. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do wymagań edukacyjnych oraz rozpoznanych osiągnięć i postępów ucznia w nauce.
3. Uczeń powinien być oceniony przynajmniej trzy razy w okresie.
4. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace pisemne (całogodzinne, obejmujące obszerny zakres).
5. W jednym dniu uczeń może mieć najwyżej jedną godzinną pracę pisemną, o jakiej mowa w pkt. 4. Nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć taką pracę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz określić zakres materiału, jaki ma ona objąć.
5. Krótkie prace pisemne (do 20 minut, obejmujące niewielki zakres materiału) traktowane są tak samo, jak odpowiedzi ustne i nie obowiązują w stosunku do nich ustalenia dwóch poprzednich ustępów.
6. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom poprawione i ocenione prace pisemne w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem nagłych sytuacji losowych.
7. Uczeń i jego rodzice otrzymują ocenione prace pisemne do wglądu z obowiązkiem zwrotu pracy nauczycielowi w terminie z nim uzgodnionym. Zasady udostępniania prac muszą uwzględniać możliwość poprawienia przez ucznia popełnionych w nich błędów. Nauczyciel może zdecydować, iż praca pozostaje w domu ucznia, ale w razie potrzeby zostanie zwrócona szkole.
8. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (zadanie klasowe, domowe, odpowiedź ustna itd.) uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę.

§ 31 Zasady oceniania zachowania

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na lekcji wychowawczej) oraz rodziców (na zebraniu) o kryteriach ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
2. Ocena zachowania powinna uwzględniać następujące elementy: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; respektowanie norm współżycia społecznego; respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych; frekwencja na zajęciach edukacyjnych, aktywność w działalności szkoły; kulturę osobistą wobec innych uczniów i nauczycieli, zarówno w szkole, jak i poza szkołą (np. podczas wycieczki, wyjścia do teatru); stosunek do obowiązków szkolnych.
3. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
4. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli w czasie indywidualnych konsultacji, samorządu klasy oraz ocenianego ucznia. Dokumentem przeprowadzonych konsultacji jest tabela, do której wpisuje się proponowane przez uprawnione podmioty oceny. Tak ustalona ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 36.
5. W szkole stosuje się następujące szczegółowe kryteria ustalania klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny zachowania:
a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
i) bardzo sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest punktualny i
zdyscyplinowany, systematycznie uczęszcza na zajęcia, a jego frekwencja jest bez
zarzutu;
ii) przestrzega wszystkich norm regulaminu szkoły i statutu szkoły;
iii) zgodnie współdziała w procesie uczenia się z zespołem uczniowskim, z własnej inicjatywy udziela pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce i należytym wypełnianiu obowiązków szkolnych;
iv) przejawia odpowiedzialność za dobre imię szkoły;
v) życzliwie i uprzejmie odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
vi) w szkole i poza nią przestrzega zasad kulturalnego zachowania się i przeciwstawia się postawom naruszającym te normy;
vii) jest uczciwy, prawdomówny i odpowiedzialny;
viii) dba o kulturę języka;
ix) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetykę swego ubioru i wyglądu;
x) aktywnie włącza się w zadania związane z życiem klasy, szkoły i środowiska, sumiennie wypełnia powierzone mu zadania.

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia zdecydowaną większość wymagań sformułowanych w punkcie 5 lit.a), przestrzega jednak postanowień regulaminu szkoły i statutu szkoły.

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
i) wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych, uczęszcza na zajęcia, a jego frekwencja nie budzi większych zastrzeżeń;
ii) nie narusza przepisów regulaminu szkoły i statutu szkoły ;
iii) dobrze funkcjonuje w zespole klasowym, nie okazuje braku szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły czy kolegów;
iv) w szkole i poza nią zasadniczo nie narusza ogólnie przyjętych norm dotyczących kultury osobistej, języka i wyglądu;
v) jest uczciwy;
vi) wypełnia powierzone mu zadania związane z życiem klasy czy szkoły.

d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który narusza niekiedy wymagania sformułowane w punkcie 5 lit. c), nie wchodzi jednak drastycznie w konflikt z zasadniczymi postanowieniami regulaminu szkoły i statutu szkoły.

e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często narusza wymagania sformułowane w punkcie 5 lit. c), w szczególności często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, wykazuje negatywną postawę wobec obowiązków szkolnych, szkoły, uczniów i nauczycieli, nie wchodzi jednak w drastyczny konflikt z zasadniczymi postanowieniami regulaminu szkoły i statutu szkoły i ogólnie przyjętymi normami.

f) Ocenę naganną uzyskuje uczeń, który drastycznie narusza wymagania punktu 5 lit.c), a w szczególności:
i) jest nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany, notorycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, ignoruje obowiązki szkolne i polecenia nauczycieli;
ii) nie współpracuje z zespołem klasowym, nie ma poczucia odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu;
iii) wykazuje lekceważącą i pozbawioną szacunku postawę wobec szkoły, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły lub drastycznie narusza zasady kulturalnego zachowania i wyrażania się;
iv) notorycznie przekracza zasady regulaminu szkoły, drastycznie narusza statut szkoły (np. wchodząc w konflikt z prawem);
v) hańbi imię szkoły;
vi) wykazuje złą wolę niewspółdziałając ze szkołą w przedsięwziętych przez nią poczynaniach, mających na celu udzielenie mu pomocy;
vii) nie przejawia woli poznania i zrozumienia swych błędów oraz chęci poprawy.

6. Wychowawca klasy może ustalić dla ucznia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o stopień wyższą niż to wynika z powyższych kryteriów, jeżeli w okresie po klasyfikacji śródrocznej zachowanie ucznia uległo znacznej poprawie, wynikającej z jego pracy nad sobą.

§ 32 Terminy wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są o przewidywanych ocenach podczas lekcji, rodzice – w dzienniku elektronicznym. Zapewnienie rodzicowi przez szkołę dostępności do internetowego wykazu ocen (opłacenie dostępu, wygenerowanie i dostarczenie kodów dostępu) zwalnia szkołę z powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach rocznych w inny sposób (np. na specjalnie w tym celu organizowanym zebraniu lub tradycyjną przesyłką pocztową). 

§ 33 Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z zainteresowanym uczniem oraz jego rodzicami, z tym że nie może się on odbyć później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Uczeń, w którego przypadku liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne, na złożenie egzaminu klasyfikacyjnego może uzyskać zgodę rady pedagogicznej. Prośbę na piśmie o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego kieruje do rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzice.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel przedmiotu prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Obecni mogą być również w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: dyrektor szkoły (inny nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą) jako przewodniczący oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin oraz nauczyciela obecnego przy egzaminie (skład komisji w przypadku egzaminu omówionego w pkt. 6), termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §34 pkt.1.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 34 Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych bądź dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub z innych, szczególnie ważnych powodów. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
9. Uczeń i jego rodzice mogą zapoznać się szczegółowo z dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w siedzibie szkoły. 

§ 35 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub pisemnie.
3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeśli w czasie pozostającym do ostatecznego ustalenia oceny spełni wymogi (np. uzupełni braki, wykona pracę, napisze sprawdzian etc.) w terminie
i formie ustalonej przez nauczyciela. Warunkiem skorzystania z powyższego trybu jest, aby nauczyciel, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe i postępy ucznia, uznał zmianę oceny za możliwą.
4. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli przedstawi przekonywujące i udokumentowane argumenty przemawiające za zmianą oceny.
5. Ocenę wyższą niż przewidywana uczeń może uzyskać również wówczas, jeśli po przekazaniu przez nauczyciela informacji o przewidywanej ocenie szkoła uzyska potwierdzoną informację o sukcesach odniesionych przez ucznia w związanej z danymi zajęciami dziedzinie (w przypadku oceny zajęć edukacyjnych) lub o godnej szczególnej pochwały postawie czy działalności w środowisku pozaszkolnym (w przypadku oceny zachowania). 

§ 36 Tryb zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ustalonej oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i powinny obejmować wskazanie odnośnych przepisów, które – zdaniem wnoszących zastrzeżenia – zostały naruszone.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), z tym że przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub z innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.
2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
h) przedstawiciel rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w §34.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2. w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy § 36 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 38 Egzamin maturalny

1.Egzamin maturalny przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczącego warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

§ 39 Zasady oceniania w oddziale międzynarodowym

System oceniania, klasyfikowania i promowania w oddziale międzynarodowym oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 z późniejszymi zmianami) z wyjątkami określonymi poniżej.
Ocenianie w oddziale międzynarodowym odbywa się w dwóch modułach.
Pierwszy zdefiniowany jest przez IBO i opiera się na tzw. „internal assessment” (prace ustalone przez program IB, ale które oceniane są wewnętrznie). Obejmuje on prace, projekty i aktywności szczegółowo określone w programie IB dla poszczególnych przedmiotów i poziomów realizacji, a oceniane według ustalonych przez tę organizację kryteriów (szczegółowe kryteria uzyskania odpowiedniej oceny zawierają informatory IBO dla poszczególnych przedmiotów). Zgodność oceniania z kryteriami zewnętrznymi monitorowana i korygowana jest zewnętrznie przez IBO, a wyniki uwzględniane są w ustalanym przez IBO ostatecznym wyniku matury. Moduł ten realizowany jest wewnętrznie, ale w całości według zasad zewnętrznych.
Drugi moduł to bieżące ocenianie postępów ucznia prowadzone przez nauczyciela każdego przedmiotu. Będzie ono przebiegało według zawartych w statucie szkoły ogólnych zasad oceniania przyjętych w VIII PALO, opartych na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 z późniejszymi zmianami) z poniższymi wyjątkami.

Warunki oceniania, klasyfikowania i promowania specyficzne dla oddziału międzynarodowego
Ze względu na specyfikę programu IB DP niektóre warunki oceniania, klasyfikowania i promowania w oddziale międzynarodowym sformułowane są inaczej niż w pozostałych oddziałach VIII PALO, a w szczególności:

1. W oddziale międzynarodowym ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocenianiu nie podlega zachowanie ucznia.
2. Ocenianie oparte jest na sprawdzianach, pracach pisemnych, testach, pracach wykonanych samodzielnie, badaniach laboratoryjnych, odpowiedziach ustnych, projektach, prezentacjach itp. z uwzględnieniem specyfiki programu IB DP. Szczegółowe cele tego modułu oceniania ustala statut szkoły. Obejmuje on formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania oraz ustalanie oceny rocznej i końcowej.
3. O wymaganiach edukacyjnych oraz kryteriach ustalania oceny rocznej i końcowej uczniowie oraz rodzice informowani są przez nauczycieli na początku roku szkolnego.
4. W oddziale międzynarodowym obowiązuje odmienna od wskazanej w statucie dla pozostałych oddziałów VIII PALO skala ocen. Jest to skala siedmiostopniowa, ustalona przez IBO dla egzaminów zewnętrznych:
 1 (very poor) – ocena najniższa,
 2 (poor),
 3 (mediocre),
 4 (satisfactory),
 5 (good),
 6 (very good),
 7 (excellent) – ocena najwyższa.

W takiej skali ustalana jest także ocena roczna i końcowa z poszczególnych przedmiotów.

Dla potrzeb polskiego systemu edukacyjnego oceny ustalone według powyższej skali przeskalowane są następująco: 1, 2 – niedostateczny, 3 – dopuszczający, 4 – dostateczny, 5 – dobry, 6 – bardzo dobry, 7 – celujacy.

5. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia możliwość skorzystania z dostosowań. Forma i zakres tych dostosowań musi być zgodna z ustaleniami IBO zawartymi w dokumencie Candidates with special assessment needs. Uczniów oddziału międzynarodowego nie dotyczy ustalona w odpowiednim rozporządzeniu MEN możliwość zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, czy języka obcego.
6. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez IBO, dla uczniów oddziału międzynarodowego nie przewiduje się przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych czy poprawkowych. Egzaminy takie uczeń może składać po przejściu do standardowego oddziału LO.
7. Mimo iż IBO nie przewiduje formalnego promowania, trybu ukończenia szkoły czy też klasyfikowania śródrocznego, rocznego bądź końcowego, w oddziale międzynarodowym VIII PALO po każdym z dwóch lat nauki odbywa się procedura promocji lub decydowania o ukończeniu szkoły według zasad określonych w punktach 8-11.
8. Nauczyciel każdego przedmiotu ustala uczniowi ocenę roczną lub końcową z tego przedmiotu w skali 1-7 zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami.
9. Decyzję o promocji do klasy drugiej lub ukończeniu szkoły podejmuje rada uczących w danym oddziale, w której skład wchodzi także koordynator programu IB DP, koordynator modułu Creativity Action Service oraz dyrektor szkoły.
10. Warunkiem promocji jest spełnienie przez ucznia następujących warunków:
a) uzyskanie wszystkich ocen wyższych niż 1,
b) uzyskanie sumy ocen co najmniej 20,
c) co najmniej 75% obecności na zajęciach każdego z przedmiotów,
d) w przypadku promocji do klasy drugiej IB: udokumentowane odbycie co najmniej 100 godzin zajęć CAS, a w przypadku decyzji o ukończeniu szkoły w systemie IB DP: udokumentowane odbycie wszystkich 150 godzin zajęć CAS,
e) brak naruszeń zasad IBO dotyczących uczciwości akademickiej (academic honesty),
f) terminowe wywiązanie się z wszystkich zadań zgodnie z terminarzem ustalonym przez prowadzących zajęcia i koordynatora IB DP.
11. Możliwe jest również promowanie ucznia do klasy drugiej IB lub podjęcia decyzji o ukończeniu przez niego szkoły w szczególnych wypadkach niespełnienia jednego z powyższych warunków, o ile przyczyną jest losowa niemożność dopełnienia tego warunku. Decyzję o promocji podejmuje rada uczących po rozważeniu przyczyn oraz planu uzupełnienia braku, przedstawionego radzie przez ucznia lub rodziców i pozytywnie zaopiniowanego przez koordynatora programu i wychowawcę oddziału.
12. Dla uczniów oddziału międzynarodowego utrzymany zostaje tryb odwoławczy od ustalonej oceny klasyfikacyjnej według zasad określonych w §19 Rozporządzenia oraz w statucie szkoły.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów.