Plecy
Zasady rekrutacji do VIII PALO:

 

1. Rekrutacja rozpoczyna się od października roku poprzedzającego naukę.

2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po wpłaceniu wpisowego i podpisaniu umowy o naukę.

4. Kryteriami branymi pod uwagę przez szkołę są:
oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy VII; 
– preferowana średnia – co najmniej 4,5, obliczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf, religia / etyka,
– ocena zachowania – co najmniej dobra;


wynik egzaminu ósmoklasisty i oceny uzyskane na koniec szkoły podstawowej (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po końcu roku szkolnego); preferowane wyniki – jak wyżej;

zdany egzamin pisemny z matematyki (w przypadku klasy matematycznej) oraz z języka angielskiego (w przypadku klasy PDP); 

szczególne osiągnięcia kandydata.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych mających akredytację MEN (np. Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkól Podstawowych, Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiady Historycznej dla Szkół Podstawowych). Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych przez pierwszy okres nauki (wrzesień-styczeń) uzyskują ulgę w wysokości 25% kwoty czesnego.

6. Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 • karta danych o uczniu [ściągnij plik .pdf]

 • zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki

 • 2 zdjęcia

 • kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.

 

7.  Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości. Nasi uczniowie mogą otrzymać 30% zniżki w Szkole Języków Obcych LinguaLand

 

Kontakt

Rodzice zainteresowani podjęciem przez ich dzieci nauki w naszym Liceum proszeni są o kontakt ze szkołą i umówienie się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego kandydata do szkoły.

Sekretariat Liceum czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon: 633-96-57 lub 632-93-13.

Numer konta:
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
41 1240 4533 1111 0000 5430 0297

Wymagania na egzamin wstępny do klasy matematycznej

Uczeń:

 • zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim
 • umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim
  (w zakresie do 4000)
 • zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25, 100
 • umie stworzyć i zastosować cechę podzielności przez 6, 12, 15, 18 itp.
 • zna pojęcia liczby pierwszej i liczby złożonej
 • zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej
 • zna pojęcie wielokrotności liczby naturalnej
 • rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25, 100
 • rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkłada liczby na czynniki pierwsze
 • znajduje NWD i NWW dwóch lub więcej liczb naturalnych
 • znajduje NWD i NWW liczb naturalnych przedstawionych w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych
 • oblicza dzielną (lub dzielnik), mając dane iloraz, dzielnik (lub dzielną) oraz resztę z dzielenia
 • znajduje resztę z dzielenia sumy, różnicy, iloczynu liczb
 • umie rozwiązać nietypowe zadania tekstowe związane z dzieleniem z resztą
 • zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej
 • umie podać liczbę przeciwną do danej oraz odwrotność danej liczby
 • umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
 • umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
 • zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym i umie obliczyć potęgę
  o wykładniku całkowitym
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach
 • umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładniku całkowitym
 • zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej
  i III stopnia z dowolnej liczby
 • umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka
 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka
 • zna własności działań na potęgach i pierwiastkach
 • umie oszacować i obliczyć wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki i potęgi
 • umie usunąć niewymierność z mianownika, korzystając z własności pierwiastków
 • zna pojęcie notacji wykładniczej
 • rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce
 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej
 • stosuje w obliczeniach notację wykładniczą (dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby zapisane w notacji wykładniczej)
 • umie porównywać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób
 • zna algorytmy działań na ułamkach
 • zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań
 • umie zamieniać jednostki miary, masy, powierzchni, objętości
 • umie rozwiązać zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach
 • umie oszacować wynik działania
 • umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu

Uczeń:

 • umie na podstawie podanej prędkości wyznaczać długość drogi przebytej
  w jednostce czasu
 • umie obliczać prędkość, drogę i czas używając wzoru 
 • umie porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi
  w różnych czasach
 • potrafi zamieniać jednostki prędkości oraz porównać prędkości wyrażane
  w różnych jednostkach
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości, drogi
  i czasu

Uczeń:

 • zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne
 • zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych
 • umie budować wyrażenia algebraiczne
 • umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej
 • umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne
 • umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian oraz sumy algebraiczne
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
 • umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych
 • umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych

Uczeń:

 • zna pojęcie równania
 • zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych
 • zna metodę równań równoważnych
 • rozumie pojęcie rozwiązania równania (pierwiastek równania)
 • potrafi sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania (pierwiastkiem równania)
 • umie rozwiązać równanie
 • umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe
 • umie przekształcić wzór
 • umie opisać za pomocą równania zadanie osadzone w kontekście praktycznym
 • umie rozwiązać zadania tekstowe związane z zastosowaniem równań
 • zna pojęcie proporcji i jej własności
 • umie rozwiązywać równania zapisane w postaci proporcji
 • umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji
 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
 • rozumie pojęcie proporcjonalności prostej
 • umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne
 • umie ułożyć odpowiednią proporcję
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi

Uczeń:

 • zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek
 • zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych
 • zna rodzaje kątów
 • zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi
 • umie obliczyć miary katów przyległych (wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich
 • umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów
 • zna pojęcie trójkąta
 • zna warunek istnienia trójkąta
 • umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt
 • wie, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta
 • umie wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta na podstawie danych z rysunku
 • zna wzór na pole dowolnego trójkąta
 • umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości
 • zna definicję figur przystających
 • zna cechy przystawania trójkątów
 • umie rozpoznać trójkąty przystające
 • umie uzasadnić przystawanie trójkątów
 • zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu
 • zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów
 • zna własności czworokątów
 • rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów i czworokątów
 • umie obliczyć pole i obwód czworokąta
 • umie obliczyć pole wielokąta
 • umie obliczyć wysokość (bok) równoległoboku lub trójkąta, mając dane jego pole oraz bok (wysokość)
 • umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych
 • umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w układzie współrzędnych
 • umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole umieszczonym w układzie współrzędnych
 • umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych
 • umie sprawdzić współliniowość trzech punktów
 • umie rozwiązać zadania tekstowe związane z wielokątami
 • zna twierdzenie Pitagorasa
 • rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa
 • umie obliczyć długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa
 • umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa
 • umie rozwiązać zadania tekstowe, w którym stosuje twierdzenie Pitagorasa
 • rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą niewymierną
 • umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną
 • umie konstruować kwadraty o polu równym sumie lub różnicy pól danych kwadratów
 • umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach itp.
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach tekstowych
 • zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
 • zna wzór na obliczanie wysokości trójkąta równobocznego
 • zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego
 • umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
 • umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając długość jego boku
 • umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku
 • umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego przekątnej
 • umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego
 • umie wyprowadzić wzór na obliczanie wysokości trójkąta równobocznego
 • umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość
 • umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
 • umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące zależności między bokami
  i kątami trójkąta o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
 • umie wyznaczyć środek odcinka
 • zna podstawowe własności figur geometrycznych
 • umie wykonać rysunek ilustrujący zadanie
 • umie wprowadzić na rysunku dodatkowe oznaczenia
 • umie dostrzegać zależności pomiędzy dowodzonymi zagadnieniami a poznaną teorią
 • umie podać argumenty uzasadniające tezę
 • umie przeprowadzić dowód
 • umie zapisać dowód, używając matematycznych symboli
 • zna pojęcie wielokąta foremnego
 • rozumie własności wielokątów foremnych
 • umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny
 • umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego

Uczeń:

 • umie wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył
 • umie określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu
 • umie wskazać ostrosłup wśród innych brył
 • umie określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa
 • potrafi obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
 • potrafi wskazać siatkę ostrosłupa
 • umie rysować rzut równoległy ostrosłupa
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem
 • umie obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa
  • na podstawie narysowanej siatki
  • na podstawie opisu
 • umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z ostrosłupem
 • zna pojęcie prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, graniastosłupa pochyłego, graniastosłupa prawidłowego
 • zna budowę graniastosłupa
 • umie wskazać na modelu graniastosłupa prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz równoległe
 • umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa
 • umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym
 • umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości krawędzi
 • umie rozwiązać nietypowe zadanie związane z rzutem graniastosłupa
 • zna pojęcie siatki graniastosłupa, pola powierzchni graniastosłupa
 • zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa
 • rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki
 • umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa
 • rozumie zasadę kreślenia siatki
 • umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
 • umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie dowolnego wielokąta
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego
 • zna pojęcie wysokości graniastosłupa
 • zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa

Uczeń:

 • zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego
 • zna pojęcie wykresu
 • rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji
 • umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu
 • zna pojęcie średniej arytmetycznej
 • umie obliczyć średnią arytmetyczną
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią arytmetyczną
 • zna pojęcie danych statystycznych
 • umie zebrać dane statystyczne
 • umie opracować dane statystyczne
 • umie prezentować dane statystyczne
 • zna pojęcie zdarzenia losowego
 • umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu
 • umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia
 • zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego
 • umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu
 • umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

Przykładowe zadania [plik PDF]