rekrutacja

Zasady rekrutacji do VIII PALO: 

1. Rekrutacja rozpoczyna się od września roku poprzedzającego naukę.

2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po podpisaniu umowy o naukę i wpłaceniu wpisowego.

4. Kryteriami branymi pod uwagę przez szkołę są:
oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy II i oceny bieżące;
– preferowana średnia – co najmniej 4,5, obliczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf, religia / etyka,
– ocena zachowania – co najmniej dobra;
wynik egzaminu gimnazjalnego i oceny uzyskane na koniec gimnazjum (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po końcu roku szkolnego); preferowane wyniki – jak wyżej,
szczególne osiągnięcia kandydata.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty. Laureaci tych konkursów przez pierwszy okres nauki (wrzesień-styczeń) opłacają czesne w połowie wyskości.

6. Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • karta danych o uczniu [ściągnij plik .pdf]
  • zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.

7. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości. Nasi uczniowie mogą otrzymać 30% zniżki w Szkole Języków Obcych LinguaLand

Rodzice zainteresowani podjęciem przez ich dzieci nauki w naszym Liceum proszeni są o kontakt ze szkołą i umówienie się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego kandydata do szkoły.

Sekretariat Liceum czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon: 633-96-57 lub 632-93-13.

Numer konta:
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia – J.K.M.A Waligóra S.C.
41 1240 4533 1111 0000 5430 0297