Plecy

Poszerzony wymiar godzin języków obcych:

j. angielski – 6 godz. tyg.,
do wyboru: (3 godz. tyg.)
– j. niemiecki,
– j. hiszpański,
– j. francuski.
dla chętnych możliwość zorganizowania nadobowiązkowych zajęć językowych (np. j. łaciński) lub uczestnictwo w zajęciach w Szkole Języków Obcych Lingualand (30% zniżki).

Przedmiotem obowiązkowym jest również filozofia.

Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym obejmuje obowiązkowo angielski. Matematyka jest w pełnym zakresie rozszerzana od klasy drugiej.  Niezależnie od tego w klasie   pierwszej  uczniowie dokonują wstępnego  wyboru jednego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Ostateczny wybór rozszerzeń z całej możliwej palety przedmiotów do wyboru   następuje w klasie trzeciej.   Zajęcia z przedmiotów  rozszerzonych są  realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Szkoła prowadzi również oddziały międzynarodowe.

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: język łaciński, pisanie na komputerze, Klub Europejski, kółka przedmiotowe, rozbudowany system wolontariatu.

Szkoła na bieżąco organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb, zajęcia w laboratoriach UJ i AGH.

Szkoła przyznaje stypendia za dobre wyniki w nauce (łącznie z całkowitym zwolnieniem z opłat czesnego) oraz socjalne.
[szczegóły przyznawanych stypendiów]

Szkoła należy do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, uczestniczy w programach Unii Europejskiej Erasmus, współpracuje z zagranicą (wymiana z Gymnasium Johanneum w Luneburgu w Niemczech, Delhi Public School w Indiach, Malpi International School w Nepalu, Gjovikskole w Norwegii, Pompano Beach High School w USA ), prowadzi rozbudowany wolontariat, współpracując m.in. z Domami Dziecka, świetlicami środowiskowymi, a także z Poradniami Psychologicznymi.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami w zakresie wychowania, a opieramy ją na sprawdzonym systemie kontaktów z rodzicami, zróżnicowaniu form informowania o postępach uczniów oraz otwarte podejście do nowych rozwiązań.

Nasz program wychowawczy oparty jest na szacunku dla drugiego człowieka. Realizowany jest min. przez otwarte i uczciwe relacje międzyludzkie oraz aktywną działalność wolontariacką. Doświadczeni wychowawcy we współpracy z psychologiem szkolnym tworzą życzliwą i przyjazną atmosferę.

 • klasy do 20 osób,
 • opiekę medyczną,
 • współpracę ze szkołami z zagranicy,
 • zróżnicowane formy zajęć wychowania fizycznego (siłownia, basen, sala gimnastyczna,, ściana wspinaczkowa, taniec nowoczesny),
 • wycieczki i obozy śródroczne,
 • bogaty program edukacji kulturalnej (wyjścia do teatrów, filharmonii, kin, muzeów, szkolne inscenizacje i wernisaże).

Szkoła oferuje kilka form zajęć WF:

 • basen
 • sala gimnastyczna
 • ściana wspinaczkowa
 • taniec nowoczesny
 • siłownia

Przejazd uczniów ze szkoły na obiekty sportowe  oraz z basenu do szkoły odbywa się pod opieką nauczyciela.