Plecy

Rekrutacja do programu IB DP (klasa DP1)

VIII PALO przyjmuje kandydatów na pierwszy rok programu IB DP (tzn. do przedostatniej klasy LO). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i warunkami rekrutacji. Przyjęcia do klasy DP1 odbywają się na bieżąco na podstawie:
• ocen z egzaminu i świadectwa ukończenia poprzedniego etapu edukacyjnego oraz ocen ze świadectw promocyjnych z liceum
• pisemnej pracy kandydackiej
• rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać od koordynatora programu IB, Ewy Dudek (ib.viiipalo@gmail.com, ewa.dudek@viiipalo.edu.pl)
.
Informacje o programie dostępne są na poniższych stronach:
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/


Od października roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki trwają także przyjęcia do klas pre-IB, realizowanych na bazie standardowego liceum ogólnokształcącego i przygotowujących do pracy w programie IB Diploma Programme (m.in. przez zapoznanie z programem i jego metodami pracy, wprowadzenie języka angielskiego jako języka nauczania, przygotowanie do wyboru przedmiotów programu IB).

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail: ewa.dudek@viiipalo.edu.pl, ib.viiipalo@gmail.com

 

Regulamin

Regulamin rekrutacji do klasy DP1

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół rekrutacyjny. Każda kandydatura oceniana jest przez komisję w składzie co najmniej dwóch członków zespołu. Do komisji należy koordynator programu IB.


2. Po rozważeniu kandydatury komisja przedstawia dyrektorowi szkoły rekomendację do przyjęcia bądź wskazanie do odmowy przyjęcia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.


3. Przy rozważaniu kandydatury komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące czynniki:
• w przypadku absolwentów polskich szkół podstawowych/gimnazjów:
– wynik każdej części egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
– półroczne i roczne (jeśli są dostępne) oceny z klasy pierwszej liceum języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz tych przedmiotów szkolnych, które kandydat planuje wybrać do realizacji w systemie IB DP,
– certyfikaty językowe potwierdzające zaawansowaną znajomość języka angielskiego,
– inne osiągnięcia (np. olimpiady, konkursy przedmiotowe itp. na poziomie co najmniej wojewódzkim);

• w przypadku kandydatów niebędących absolwentami polskich szkół:
– wyniki zewnętrznych egzaminów przeprowadzanych w innych systemach edukacyjnych,
– okresowe / trymestralne / roczne (w zależności od dostępnej dokumentacji) oceny szkolne z aktualnie realizowanej klasy z języka angielskiego, matematyki oraz tych przedmiotów szkolnych, które kandydat planuje wybrać do realizacji w systemie IB DP; w uzasadnionych wypadkach komisja może zwrócić się z prośbą o udostępnienie ocen z klasy wcześniejszej,
– certyfikaty językowe potwierdzające zaawansowaną znajomość języka angielskiego,
– inne ewentualne osiągnięcia;

• w przypadku wszystkich kandydatów:
– napisaną samodzielnie przez kandydata pracę kandydacką na temat wybrany z zamieszczonej poniżej listy;
– rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zainteresowań kandydata, programu IB DP oraz pracy przedstawionej uprzednio komisji.

Praca kandydacka

Pracę kandydacką kandydat pisze w języku angielskim na temat wybrany z poniższej listy. Tekst powinien zawierać 350-450 słów. Należy przesłać go pocztą elektroniczną na adres ib.viiipalo@gmail.com lub dostarczyć do sekretariatu szkoły na tydzień przed umówionym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Tematy prac:
1. Being a good scientist requires creativity. Discuss.
2. In the modern world everybody talks and nobody listens.
3. Design an investigation (it may be imaginary) connecting two fields of knowledge, one of science and one of humanities. How would you formulate the aims of such a project?
5. Choose a problem you are not familiar with and design an investigation leading to obtaining basic knowledge on it.
6. Mathematics is just a tool for describing the reality – do you agree?
7. Do leaders have moral obligations?
8. Mathematical knowledge – where does it come from? Discuss your experiences.
9. Reading a piece of literature in different languages changes the way one perceives it. Do you agree?
10. The difference between the unknown, uncertain, probable and certain. Discuss, choosing a field of science or the humanities.
11. Given unlimited resources, what scientific or medical problems would you investigate?
12. How much information is “too much information”?
13. Knowledge and happiness are incompatible – the more you know, the more you worry. Discuss.
14. Schools should not only give you factual knowledge but teach life and social skills as well. Discuss.

Kryteria oceny prac:
· powiązanie z tematem
· perspektywa ujęcia tematu
· przejrzystość i spójność wywodu
· samodzielność (rozważany będzie sam tekst oraz rozmowa na jego temat)
· walory językowe (poprawność, bogactwo językowe)
· merytoryczna poprawność
· kompozycja pracy i jej zgodność ze sformułowaniem tematu

Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy kandydatów do DP1)

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat wraz z rodzicem / rodzicami umawia się telefonicznie (12 633 96 57) lub mailowo (ib.viiipalo@gmail.com). Jej celem jest poinformowanie rodziców oraz kandydata o realizowanym w VIII PALO programie IB DP oraz jego wymogach, jak również poznanie kandydata, a w szczególności wstępne ustalenie jego oczekiwań oraz listy planowanych do realizacji przedmiotów i ich poziomów.

Na tydzień przed rozmową prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną lub dostarczenie do sekretariatu szkoły pracy kwalifikacyjnej, formularza zgłoszeniowego oraz dokumentacji (np. w postaci skanów dokumentów) wymienionej w Regulaminie Rekrutacji.

Rozmowa nie jest egzaminem, ma natomiast na celu poznanie kandydata i jego szans na sukces w programie IB. Wskazane byłoby zatem aby przed rozmową kandydat oraz jego rodzice zapoznali się z dokumentami programowymi International Baccalaureate Organization: Academic integrity oraz Learner profile (dostępne wraz z innymi dokumentami w zakładce IB documents. Wymagania programu, określone w tych dokumentach oraz dotyczące ich zapatrywania kandydata będą także tematem rozmowy.

Część rozmowy dotycząca pracy kandydackiej ma na celu poszerzenie tematu wybranego przez kandydata oraz ocenę stopnia, w jakim zawarte w niej treści oraz jej forma są efektem samodzielnej pracy kandydata. Dla kandydata jest to także okazja do szerszego przedstawienia się komisji.