oferta

Poszerzony wymiar godzin języków obcych:

j. angielski – 7 godz. tyg.,
do wyboru: (3 godz. tyg.)
– j. niemiecki,
– j. hiszpański,
– j. francuski.
dla chętnych możliwość zorganizowania nadobowiązkowych zajęć językowych (np. j. łaciński) lub uczestnictwo w zajęciach w Szkole Językowej LinguaLand (30% zniżki).
Przedmiotem obowiązkowym jest również filozofia.
Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym obejmuje obowiązkowo angielski. Od klasy drugiej uczniowie wybierają także inne przedmioty rozszerzone, które realizowane są w grupach.

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: język łaciński, pisanie na komputerze, Klub Europejski, kółka przedmiotowe, gazetka szkolna Ósme Cudo, rozbudowany system wolontariatu. Szkoła na bieżąco organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb, zajęcia w laboratoriach UJ i AGH, nauczanie dwujęzyczne (język angielski)

Szkoła przyznaje stypendia za dobre wyniki w nauce (łącznie z całkowitym zwolnieniem z opłat czesnego) oraz socjalne. [szczegóły przyznawanych stypendiów]

Szkoła należy do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, uczestniczy w programach Unii Europejskiej Comenius, współpracuje z zagranicą (wymiana z Gymnasium Johanneum w Lüneburgu), prowadzi rozbudowany wolontariat, współpracując m.in. z Domami Dziecka, świetlicami środowiskowymi, a także z Poradniami Psychologicznymi. W ramach cyklu W pracowniach uczonych” uczniowie mają okazję spotkać się z przedstawicielami środowisk naukowych.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami w zakresie wychowania, a opieramy ją na sprawdzonym systemie kontaktów z rodzicami, zróżnicowaniu form informowania o postępach uczniów oraz otwarte podejście do nowych rozwiązań.

Nasz program wychowawczy oparty jest na szacunku dla drugiego człowieka. Realizowany jest min. przez otwarte i uczciwe relacje międzyludzkie oraz aktywną działalność wolontariacką. Doświadczeni wychowawcy we współpracy z psychologiem szkolnym tworzą życzliwą i przyjazną atmosferę.

Szkoła oferuje:

klasy do 20 osób
opiekę medyczną,
współpracę ze szkołami z zagranicy,
zróżnicowane formy zajęć wychowania fizycznego (siłownia, basen, sala gimnastyczna,, ściana wspinaczkowa, taniec nowoczesny, kręgle, squash),
wycieczki i obozy śródroczne,
bogaty program edukacji kulturalnej (wyjścia do teatrów, filharmonii, kin, muzeów, szkolne inscenizacje i wernisaże).
Organizacja zajęć WF

Szkoła oferuje kilka form zajęć WF:
basen
sala gimnastyczna
kręgielnia
ściana wspinaczkowa
taniec nowoczesny
squash
siłownia

Ocenianie oparte jest na systemie punktowym (punkty za uczestnictwo, aktywność, osiągnięcia, również poza szkolne).

Przejazd uczniów ze szkoły na salę i kręgielnię oraz z basenu do szkoły odbywa się pod opieką nauczyciela.